در تولید محصول سر سوزنی از مقالات خارجی استفاده نکردیم!

167

همایش تولید ملی، رقابت جهانی با حضور جناب آقای دکتر نظام آبادی، مدیر توسعه محصول و معاون قائم مقام شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) این همایش در تاریخ 97/2/16 برگزار شد.