مدل سازی فرآیند با BPMN

201
در زبان BPMN ماهیتی وجود دارد به نام وظیفه در این کلیپ با مفهوم آن و نحوه استفاده آن آشنا می شویم در این آموزش از مثال و استفاده از ابزار Camunda برای طراحی فرآیند استفاده شده است. #BPMN #BPMS #مدلسازی #مدیریت_فرآیندها #آموزش #Camunda
pixel