روایت جالب سردار قاسمی از جنگ مرصاد

385

توضیحات قابل تامل سردار قاسمی از جنگ مرصاد