اموزش ساختن کولربا وسایل خانگی

985

کانال فراالکترونیک : با استفاده از یک قالب در بسته ویخ همراه با فن کامپیوتر12ولت ودولوله میتوان یک کلر ساخت لینک کانال تلگرامی ما: https://t.me/FaraElctronic/1827