تعیین جنسیت (پسر، هفته 16) / مرکز تصویربرداری دکتر شاکری

3,183

در اسکن مربوط به هفته 18 بارداری به راحتی می توان به جنسیت جنین پی برد و متخصص سونوگرافی و پزشک می تواند به راحتی آن را تشخیص دهد. در پسرها حفره به سمت بالا رشد می کند و زاویه بیش از ۳۰ درجه از نخاع هست. در دخترها به صورت افقی نسبت به بدن هست و زاویه کمتر از ۳۰ درجه هست. پسرها به احتمال بیشتری در مقایسه با دخترها شناسایی می گردند. به طور کلی در ابتدای هفته چهاردهم این اتفاق بیشتر رخ می دهد. -----دکتر حسین شاکری تنها پزشک ایران است که در هفته یازدهم میتواند با ۹۹ درصد قطعیت و در هفته 13 با 100 قطعیت جنسیت