نژاد پرستی در ایران - جهل فرهنگی و نبود شعور کافی

292
خانم مرضیّه هاشمی که اهل آمریکاست و مدّتهاست به اسلام گرویده و همسری ایرانی دارد از تجربه تلخ نژاد پرستی در ایران میگوید - واقعاً پرچم های نژادپرستان و باستانگراها ما را به کجا می برند؟ چرا ما باید از بقیّه اقوام دنیا جدا بشویم تا به کجا برسیم؟ - نژاد پرستی و جهالت افتخار به نژاد آریایی که گمان دارند فقط خودشان انسانند و دیگر مردمان نه؛ فقط تکبّر و سقوط انسانیّت است،اینها یا دچار جهل فرهنگی اند یا مامور بیگانگانند تا ایرانیان را منحرف کنند و از دیگر ملّتها جدا کنند و آنان را دشمن ما سازند
pixel