سرنوشت محتوم چنارهای خیابان ولیعصر نابودی است

74

در طول سالیانی که به این خیابان رفته است بارها موضوع خشکی و قطع درختان چنار آن وجود داشته است. جایگزینی این درختان خشک هم برای خود موضوع جدایی است که بسیار مهم است. حتی نورپردازی این خیابان که جلوه زیبایی به آن در شب می‌دهد هم زیر سوال است.