بهترین الگو برای دانشجویان کیست؟/ مصاحبه با دکتر پورزیاد/ قسمت دوم

389

مصاحبه با دکتر پور زیاد، مدیریت اجتماعی و عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق-مخابراتدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز