دولت، سخنان اتاق بازرگانی را بخواند، بشنود و ببیند

462

مقام معظم رهبری صبح چهارشنبه هفتم شهریورماه 1397، در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ضمن تاکید بر ضرورت به کارگیری ظرفیت های بخش خصوصی، خواستار توجه دولت به نظرات اتاق بازرگانی شدند.ایشان افزودند: «مجموعه اتاق بازرگانی در دیداری با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی حرف های مفصلی زده اند که من خوانده ام. به نظر من این حرف ها را بخوانید و بشنوید و ببینید؛ حرف های درستی است.