کایچو هیتوهیرا سایتو- ضربات پایه شمشیر ۱~۷

511

کایچو هیتوهیرا سایتو- ژاپن، ایواما، معبد اوفودو- (ضربات پایه شمشیر ۱~۷)/ Hitohiro Saito Kaicho- Japan, Iwama, Ofudo Jinja- (Ken No Kihon No Suburi 1~7)/ www.iwamaaikido.ir