اشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی 1

539

با تدریس استاد کیهان فلاح در محل اتاق بازرگانی زنجان