زندگی یعنی نرسیدن

89

باید حرکت کرد، هرچند کم؛ میشه با نور کم تو جاده ی تاریک زندگی حرکت کرد؛ کافیه ایمان داشته باشیم...