برگزاری مراسم مرحوم دکتر علی نجیب جلالی

83
برگزاری کامل مراسم ترحیم در آرامستان همراه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی،پک پذیرایی،رعایت فاصله گذاری اجتماعی،پرسنل مجهز به ماسک و دستکش و...
pixel