میکروسکوپ الکترونی روبشی

103

در میکروسکوپ های الکترونی از پرتو الکترون برای تشکیل تصویر در مقیاس های ریز استفاده می گردد و با نصب دستگاه EDS بر روی میکروسکوپ Scanning Electron Microscope) SEM) می توان آنالیز عنصری سطوح را بدست آورد _ لینک مقاله کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) در مهندسی مواد: ( http://iran-mavad.com/?p=29314 ).