بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پالایش گاز بید بلند خلیج فارس

811

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از روند پیشرفت طرح پالایش گاز بید بلند خلیج فارس