معرفی شرکتهای عضو پارک؛ شرکت الکترونیک برتر

516

شرکت الکترونیک برتر عضو پارک فناوری پردیس، فعال در حوزه تحقیقات، طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی www.pec-equipment.com