بازی های رایانه ای از الزایمر جلوگیری می کنند!!!

278

بازی های رایانه ای از آلزایمر یا همان بیماری زوال عقلی جلوگیری می کنند.