شیوه کار فرهنگی در زمینه شهدا از زبان مرحومه اعیان

67

کلیپی از سخنان مرحومه مرضیه اعیان از بانوان انقلابی میبد که در همایش جبهه فرهنگی به مناسبت بزرگداشت این بانوی انقلابی پخش شد