آنتونوف/ مراسم رسمی رونمایی- مدل AN-132D

391

مراسم رسمی رونمایی از هواپیمای چند منظوره آنتونوف AN-132D