پیوند لوله ای درختان

898
آموزش پیوند لوله ای ،دقت در عایق بندی دقیق و استفاده از قارچکش از اهمیت خاصی در این نوع پیوند برخوردار است.
pixel