تفسیر آقای حق شناس بر بازی کلاسیک آلخین-کنیگ(۱۹۲۲)

4,012
آقای حق شناس ضمن تفسیر این بازی کلاسیک ارتباط مرکز, فضا و حمله را شرح می دهد.
pixel