فوم عجیب

111

فومی عجیب شگفت انگیز!!! این فوم قادر است تا 98% از ارتعاشات پیرامون خود را مهار کند ، حیرت انگیزه