مستند کوتاه "از پرل هاربر تا تهران"

378

شایعه ها چگونه گسترش می یابند و مردم چرا به شایعه علاقه دارند؟ دانشمندان روانشناسی، به این پرسش، پاسخ متفاوتی داده اند! تماشا کنید و برای دوستان خود هم بفرستید!