نبرد مایکل شوماخر و جین اَلِسی در گرندپری آلمان 1995

190
فرمول یک ایران - نبرد مایکل شوماخر و جین اَلِسی در گرندپری آلمان 1995 که با پیروزی مایکل شوماخر به پایان رسید.
pixel