تفاوت ایمنی خودروهای قدیمی و جدید

1,387

Euro Ncap استاندارد تست ایمنی خودرو در اروپا است که از 1997 آزمایش ایمنی بر اساس آن انجام می شود. ویدئویی ببینید از قیاس ایمنی خودروهای قدیم و جدید.