درمان صرع مقاوم

1,480

یکی از بیمارانی که سالها به تشنج دچار بوده و با دارو بهبود نیافته بعد از دو جلسه ای که تحت درمان دکتر یاراحمدی متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص خواب قرار گرفته تحت درمان قرار گرفته است