داغترین‌ها: #اربعین

تغییر موقعیت نقطه و تبدیل آن به زاویه و یا کمان در Illustrator

41
سکانس 09-تغییر موقعیت نقاط، تبدیل نقطه لنگرها به زاویه و یا کمان با ابزار Direct Selection کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی مطالب بیان شده تغییر موقعیت نقاط تبدیل نقطه لنگرها (Ancher) به زاویه و یا کمان استفاده از ابزار Direct Selection و تنظیمات آن
pixel