اعتکاف 4

81
در این مستند قصه شخصیتی روایت میشود که به نظر میرسد میخواهد به سفر برود اما در واقع این سفر یک سفر درونی و در قالب اعتکاف است.
pixel