خنده کونته به صحبت های کوستا

465
کونته برای اینکه پاسخی به سوال خبرنگار داده باشد گفت :”این خیلی فوق العاده است….فوق العاده است…من ترجیح می دهم که بخندم…اما من می توانم به شما بگویم که هرکسی در چلسی بود خوب می داند که فصل گذشته چه اتفاقی با او افتاد، من متوقف کردم اما این خنده دار است، این مصاحبه خنده دار است.”
pixel