حد پوشش شرعی زنان و معنای جلباب

58

آیات حجاب در سخنان حضرت آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی. متن این سخنرانی را می توانید از لینک زیر مشاهده کنید. http://fazellankarani.com/persian/news/22239