شرح ابیاتی از دیوان شمس

391

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار (philosophyar.net/marefat) مراجعه کنید

pixel