یکی از علل دین گریزی برخی جوانان

396

رفتارهای من درآوردی نه تنها جذابیتی ندارد بلکه مشتاقان دین الهی را نیز دلسرد و فراری می کند. آقای دکتر واحدی

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…