ریمپ تخصصی دنا - مهندس آزاده-زاهدان 0868 875 0903

27

رفع تاخیر دریچه گاز برقی. و شتاب و سرگاز خیلی بهتر و بهینه تر - کاهش مصرف سوخت شهری همراه افزایش شتاب همزمان - کاهش دمای کارکردفن دور کند - رفع محدویت سرعت - تنظیم سوخت شتابگیری و سوخت جاده - بهبود عملکرد موتور دنده 5 - مهندس آزاده - زاهدان (زابل با هماهنگی قبلی ) تماس :0868 875 0903

pixel