تاسیس شعب ویژه تامین اجتماعی در امور بیمه ای شرکت های دانش بنیان

116
در اجرای بند 3 بخشنامه 14.12 سازمان تأمین اجتماعی و به‌منظور یکپارچگی در اجرای قوانین و رسیدگی تخصصی به امور بیمه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان، شعب ویژه تأمین اجتماعی در هر استان تشکیل شده است. کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با مراجعه به واحد درآمد شعبات معرفی شده در هر استان نسبت به انتقال کد کارگاهی و دیگر امورات بیمه‌ای خود اقدام کنند.
pixel