ساختن نمودارهای Donut Charts در نرم افزار Tableau

9
با استفاده از داده های پیش فرض Superstore ، چندین نمودار Donut Charts برای نمایش استفاده می کنیم و سپس از Donut Charts روی داشبورد استفاده می کنیم.
pixel