نمونه ای از پروژه های پارسین (پروژه آقای رازی)

45
پروژه آقای رازی: 8000 مترمربع ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 10 سانتیمتر، 5000 مترمربع ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 15 سانتیمتر
pixel