ژنتیک و عملکرد ورزشی

107

بخشی از سخنرانی دکتر Chris Brooks از دانشگاه فلوریدا در مورد عملکرد ورزشی

ژن ورز
ژن ورز 0 دنبال کننده