نظر جناب آقای زواریان درباره آکادمی کوچینگ فارسی

644
آقای سعید زواریان، کوچ سازمانی و دانشجوی مهارت های سطح یک کوچینگ در آکادمی کوچینگ فارسی زبانان هستند.
pixel