گزارش بازتاب رسانه ای/۳

36

بازتاب خبری فعالیت های سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد در روزنامه ها و خبرگزاری ها فروردین ماه ۱۳۹۸