دعای سلامتی امام زمان (عج) در کشور آفریقایی مالی

333
1 گروهی از نوادگان رسول خدا که به سمت آفریقا مهاجرت کرده بودند، در کشور مالی ساکن شدند. اجداد شیخ زاکزاکی هم در ابتدا در مالی ساکن شده و پس از مدتی به نیجریه مهاجرت کردند. پس در این کشورها هم سادات داریم. خود شیخ زاکزاکی از نسل امام حسن مجتبی (ع) هستند. 2 لطفا اگر تصمیم به بازنشر دارید به اسم کشور توجه کنید. ٣ زبان مردم مالی فرانسوی است (الحژه☺️)
pixel