اقدام iron biby برای شکستن رکورد لاگ پرس

100

Europe’s strongest man iron bibys world record 230kg log press attempt

فیتنس
فیتنس 1.5 هزار دنبال کننده