لیسانس حقوق هستم طی آموزش حسابداری ، به عنوان حسابدار یک شرکت بازرگانی مشغول شدم

565
من بنا به شرایطی که داشتم نتوانستم در رشته خودم مشغول شوم ، بنابراین به حرفه حسابداری روی آوردم و در حال حاضر پس از گذشت حدود یک ماه از آموزش و قبل از اتمام آن در یک شرکت بازرگانی خارجی به عنوان حسابدار مشغول به کار شدم .
زیرنظر
%84
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: یک ساعت و 28 دقیقه
زیرنظر
pixel