تفکر و سواد رسانه ای - فنون خلق پیام رسانه ای - فنون اقناع 2

184
تفکر و سواد رسانه ای فصل دوم: فنون خلق پیام رسانه ای درس هشتم: فنون اقناع 2 مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور  
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel