روش شناسی اقتصاد کلاسیک - قسمت دوم

304
این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به مباحث مربوط به روش شناسی اقتصاد کلاسیک، بررسی جریان فرانسوی و پارادوکس ارزش کار می پردازد.
pixel