چگونه نیروهای رقابتی استراتژی را شکل می دهند ( انگلیسی مایکل پورتر)

1,052

در این مصاحبه، مایکل پورتر استاد دانشگاه هاروارد به بررسی مقاله خود که در سال 1979 چاپ شده است می پردازد.

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

7 سال پیش
به امید موفقیت بیشتر