اقتدار مردانه

734

مطابق نظرسنجی سامانه نت رای، فقط 26 درصد مردم معتقدند که در جامعه ما تساوی حقوق مرد و زن رعایت شده است. از 74 درصد باقی مانده، 27 درصد معتقدند فاصله تا ایده آل بسیار زیاد است ولی آینده روشن، 16 درصد فاصله تا ایده آل را زیاد میدانند و روند را هم منفی تلقی می کنند.

نت رای
نت رای 7 دنبال کننده