9 روش مقابله با انرژی منفی در محیط کار

228

امروزه اکثر ما در شرایط پر استرس محیط کار، ضرب العجل های کاری و افراد متناقض فعالیت می کنیم. ما ذاتاً افرادی کوشا و هدفمند هستیم و فشار زیادی را به خود تحمیل می کنیم تا موفقیت بیشتری کسب کرده و به طور کلی با جدیت بیشتری کار کنیم. همه این فشارها می تواند منجر به فضای کاری سخت و منفی شود. در اینجا به 9 تکنیکی اشاره می کنیم که برای مقابله با محیط کار منفی اداره استفاده می شود. (www.ksykg.com)

گروه کلید
گروه کلید 13 دنبال کننده