نوشتن کلمات قرآنی روی بذر توسط هنرمند ترکیه‌ای

667

نوشتن کلمات قرآنی روی بذر توسط هنرمند ترکیه‌ای

درنگ
درنگ 754 دنبال کننده