مدیریت فرآیندهای کسب وکار

1,174

سیستم های مدیریت فرآیند کسب وکار مجموعه نرم افزاری دیدگاه، شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت گردش فرم های سازمانی است. همچنین با در اختیار قرار دادن گزارش های متعدد ابزاری مطمئن جهت نظارت بر اجرای فرآیند و تصمیم سازی تغییرات مورد نیاز به منظور بهینه کردن فرآیندهای کاری سازمان محسوب می شود.

چارگون
چارگون 55 دنبال کننده