تصویر تخریب خانه در سیل شاهیوند کوهدشت (استان لرستان)

1,404

تصویر تخریب خانه در سیل شاهیوند کوهدشت (استان لرستان) ۱۳۹۸ فرودین ماه

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 33.5 هزار دنبال کننده